ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere training. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Teamworx Sport Vof is gevestigd te Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 59256583          .

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Teamworx Sport Vof drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen en buiten trainingen (in de vorm van zogenaamde “reguliere trainingen” en “trainingstrajecten”) voor particulieren en bedrijven verzorgt.

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen Teamworx Sport Vof en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden.

c. Iedere rechtsverhouding inzake een training met Teamworx Sport Vof valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

d. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Teamworx Sport Vof. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Teamworx Sport Vof toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Teamworx Sport Vof en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.

b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Teamworx Sport Vof. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

c. Voor Teamworx Sport Vof ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.

d. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

e. Teamworx Sport Vof is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. De abonnementen en strippenkaarten zijn beperkt geldig en specifieke geldigheid staat vermeld op de strippenkaart.

b. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

c. Abonnementen stoppen automatisch en worden niet stilzwijgend verlengd.

4. BETALING

a. Betalingen dienen te geschieden via overschrijving of contant.

b. Teamworx Sport Vof heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR TEAMWORX SPORT VOF

a. Buitengewone omstandigheden leveren voor Teamworx Sport Vof altijd overmacht op en ontheffen Teamworx Sport Vof van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Teamworx Sport Vof ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

b. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Teamworx Sport Vof is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

c. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Teamworx Sport Vof van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

6. ANNULERING TRAININGSTRAJECT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ

a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. Teamworx Sport Vof bevestigt de annulering. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.

b. Tussentijdse opzegging of bevriezing door deelnemer, contractspartner of wederpartij is mogelijk indien:
Het door een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de trainingen.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

a. Teamworx Sport Vof, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van Teamworx Sport Vof geschiedt op eigen risico.

b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Teamworx Sport Vof, haar medewerkers en trainers, is Teamworx Sport Vof niet aansprakelijk.

c. Teamworx Sport Vof is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Teamworx Sport Vof niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Teamworx Sport Vof behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

d. Teamworx Sport Vof is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Teamworx Sport Vof respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Teamworx Sport Vof gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Teamworx Sport Vof zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

b. De verstrekte informatie op de website www.teamworx.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

c. Hoewel Teamworx Sport Vof de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Teamworx Sport Vof niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Teamworx Sport Vof aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Teamworx Sport Vof sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

d. De websites van derden waarnaar op de website www.teamworx.nl links zijn opgenomen, worden niet door Teamworx Sport Vof gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Teamworx Sport Vof. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

e. De website www.teamworx.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Teamworx Sport Vof.

f. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring training.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Teamworx Sport Vof.

b. Op elke overeenkomst tussen Teamworx Sport Vof en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.